workshop23

Language: ภาษาไทย
Subject: หน้าที่พลเมือง > หน้าที่พลเทือง
Age: 18 - 25
วิชา การเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ-สกุล
ห้อง
เลขที่
ให้นักศึกษาดูวิดีโอ และสรุปความรู้ที่ได้
สรุปความรู้ที่ได้