ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

Language: Thai
Subject: หน้าที่พลเมือง > หน้าที่พลเทือง
Age: 13 - 14