workshop23

Language: ภาษาไทย
Subject: สังคมศาสตร์ > สังคม
Age: 18 - 25
วิชาการเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ - สกุล
เลขที่
ห้อง
ให้นักศึกษาชมวีดีโอแล้วสรุปความรู้ที่ได้
ความรู้ที่ได้