ใบงานเรื่อง

ใบงานเรื่อง
เลขที่ของผู้ทำแบบทดสอบ
ทำไมสิ่งมีชีวิตจึงมีการแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนอะไรบ้าง
เขียนระบุเหตุการณ์ในช่องว่างให้สมบูรณ์
เขียนระบุเหตุการณ์ในช่องว่างให้สมบูรณ์
เขียนระบุเหตุการณ์ในช่องว่างให้สมบูรณ์
เขียนระบุเหตุการณ์ในช่องว่างให้สมบูรณ์
เขียนระบุเหตุการณ์ในช่องว่างให้สมบูรณ์
เมื่อจบขั้นตอนการแบ่งนิวเคลียสแล้ว เซลล์จะต้องแบ่งออแกร์แนลใดเพิ่มจึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการแบ่งเซลล์
ระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีรายละเอียดเหมือนกับแบบไมโทซิส แต่มีกระบวนการใดที่ถูกเพิ่มมาในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
โยงจับคู่คำตอบที่สัมพันธ์กันต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
เซลล์ร่างกาย
แบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
เซลล์สืบพันธุ์
การสร้างผนังกั้น
เซลล์พืช
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
เซลล์สัตว์
การเกิดร่องแบ่ง
ระบุระยะของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของภาพต่อไปนี้
เติมรายละเอียดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
เติมรายละเอียดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์