ประโยคเพื่อการสื่อสาร

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
School grade: Thailand Thailand