การอ่านคำที่มีอักษรย่อ

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
School grade: Thailand Thailand