ใบงานเขียนตามคำบอก

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 6 - 7

ชื่อ-สกุล............................................................................................เลขที่....................

คำชี้แจง:ให้นักเรียนเขียนคำตามที่ครูบอกให้ถูกต้อง