ใบงานภาษาไทย

ให้นักเรียนเติมคำใต้รูปภาพ
Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 7 - 8