ใบงานที่ 1 เรื่อง สถานที่

ให้นักเรียนเติมข้อความให้ตรงกับภาพให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 6 - 7
Tags: อื่นๆ ป.1