เขียนตามคำบอก

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 6 - 7

ชื่อ - สกุล

เลขที่

คำชี้แจง เขียนคำตามเสียงที่ได้ยิน