วิชาภาษาไทยชั้นป.2

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 7 - 8