ภาษาไทยเติมคำ

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหนึ่งคำตอบ
Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 9 - 10