ข้อสอบวิชาภาษาไทยป.5

ให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้อง
Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 10 - 11