การแต่งประโยค

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
School grade: Thailand Thailand

ชื่อ สกุล

เลขที่

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่ได้ยิน