การเขียนตามคำบอก

ชื่อ-สกุล

เลขที่

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนตามคำบอก จำนวน 10 ข้อ