การเขียนตามคำบอก

ชื่อ - สกุล

เลขที่

ให้นักเรียนเขียนตามคำบอก จำนวน 10 ข้อ