การเขียนตามคำบอก

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 6 - 7

ชื่อ-สกุล

เลขที่

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเปิดเสียงฟังเพื่อเขียนตามคำบอก