ใบงานวิชาภาษาไทย (สระอา) อนุบาล3

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 3 - 6
โรงเรียนบ้านทรายมูล
แบบฝึกวิชาภาษาไทย ชั้นอนุบาล 3
จงเลือกรูปภาพมาเติมช่องว่างให้ถูกต้อง
กา
ฝา
ลา
ผา
งา
ตา
ชา
ปลา
ยา
นา
ชื่อ......................................................................................เลขที่......................................
จีราภรณ์ ดวงวิโรจน์