ใบงานที่ 2

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 9 - 10