ใบงานที่ 1

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 11 - 12
Tags: ภาษาไทยป.6