ใบงานที่ 1

ให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 6 - 7
Tags: ภาษาไทยป.1