การใช้ can can't

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > ไวยากรณ์
School grade: Thailand Thailand