การบอกปริมาณ การนับ noun

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > ไวยากรณ์
School grade: Thailand Thailand