ใบงานภาษาอังกฤษ

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................เลขที่...................................
1.smile =
2.laugh =
3.sad
ประหลาดใจ
เศร้าใจ
4.surprise
5.ภาพวิว
6.แมว
Y
D
C
A
T
L
U
E
M
L
H
D
W
V
Y
W
K
P
J
D
Y
H
K
L
W
O
N
D
E
R
B
Y
P
K
S
I
H
G
B
V
S
S
U
R
P
R
I
S
E
A
S
A
P
J
S
F
A
M
U
N
D
K
B
S
M
L
A
U
G
H
D
P
E
M
I
G
K
I
E
R
G
F
W
N
L
S
A
D
K
E
C
F
S
Y
E
S
Y
M
K
C