คำศัพย์ภาษาอังกฤษน่ารู้

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ...................................................เลขที่...............................
ให้เด็กๆดูคลิปวีดีโอคำศัพย์ภาษาอังกฤษพร้อมหาคำศัพย์
U
T
U
R
T
L
E
H
O
E
D
E
I
O
S
V
S
M
H
K
I
R
I
T
B
E
G
W
P
J
N
L
I
O
N
E
D
Y
F
H
K
P
D
W
R
O
B
B
F
I
T
U
R
T
L
E
W
R
W
U
G
V
P
U
I
A
B
P
W
B
M
H
L
M
J
P
F
O
L
T
G
B
L
R
D
S
N
S
B
A
J
K
S
N
W
B
N
Y
P
J