ใบงานที่ 1 เรื่อง ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การเขียน
Age: 16 - 17