แบบทดสอบ This is a car.

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การอ่าน
School grade: Thailand Thailand