การอ่าน phonics

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การสะกดคำ
School grade: Thailand Thailand