ฟังเสียงแล้วเลือกภาพ

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การพูด
School grade: Thailand Thailand