วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน

Language: Thai
Subject: บัญชี > คำศัพท์
Age: 18 - 25

วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน

1. ข้อใดคือความหมายของห้างหุ้นส่วน

ก. จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

ข. เจ้าของกิจการลงทุนด้วนสินทรัพย์หรือแรงงาน

ค. มีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นก็เลิกไป

ง. มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปนำสินทรัพย์มาลงทุนร่วมกัน

จ. ถูกทุกข้อ

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีลักษณะตามข้อใด

ก. มีหุ้นส่วนหลายจำพวก

ข. จดทะเบียนหรือไม่จดก็ได้

ค. กฎหมายบังคับให้จดทะเบียน

ง. เงินลงทุน เช่นเงินสด สินทรัพย์อื่นและแรงงาน

จ. ไม่ต้องลงทุนก็ได้

3. ห้างหุ้นส่วนสามัญมีลักษณะตามข้อใด

ก. จดทะเบียนหรือไม่ก็ได้

ข. มีหุ้นส่วนสองจำพวก

ค. กฎหมายบังคับให้จดทะเบียน

ง. เงินลงทุนได้แก่สินทรัพย์อื่น

จ. ไม่ต้องลงทุนก็ได้

4. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของห้างหุ้นส่วน

ก. มีบุคคลเป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

ข. มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรจากกิจการให้หุ้นส่วนตามข้อตกลง

ค. หุ้นส่วนทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินของห้างเพียงจำนวนที่ลงทุน

ง. ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถนำเงินสดมาลงทุนได้อย่างเดียว

จ. ไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

5. ห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท

ข. 2 ประเภท

ค. 3 ประเภท

ง. 4 ประเภท

จ. 5 ประเภท

6. ข้อใดคือเงินทุนที่หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบนำมาลงทุน

ก. เงินสด

ข. เงินสดและสินทรัพย์อื่น

ค. สินทรัพย์อื่น

ง. เงินสด สินทรัพย์อื่นและแรงงาน

จ. เงินสดเพียวอย่างเดียว

7. ข้อใดคือเงินทุนที่หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบนำมาลงทุน

ก. เงินสด

ข. เงินสดและสินทรัพย์อื่น

ค. สินทรัพย์อื่น

ง. เงินสด สินทรัพย์อื่นและแรงงาน

จ. เงินสดเพียงอย่างเดียว

8. รายการใดต่อไปนี้มีผลทำให้ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนเปลี่ยนแปลงไป

ก. ลงทุนเพิ่ม

ข. ถอนใช้ส่วนตัว

ค. ซื้อสินทรัพย์เพิ่ม

ง. ส่วนแบ่งกำไร

จ. จ่ายค่าใช้จ่าย

9. เมื่อหุ้นส่วนนำสินทรัพย์มาลงทุน มีหลักในการตีราคาตามข้อใด

ก. ราคาทุน

ข. ราคาซาก

ค. ราคาตามบัญชี

ง. ราคาตลาดปัจจุบัน

จ. ราคาแล้วแต่ความพอใจ

10. กรณีจำนวนทุนที่นำมาลงทุนไม่ได้แสดงไว้อย่างชัดเจน กฎหมายถือว่าสภาพการลงทุนของทุกคนตรงกับข้อใด

ก. ทุกคนลงทุนตามความสามารถ

ข. ทุกคนลงทุนตามแรงงาน

ค. ทุกคนลงทุนตามค่าความนิยม

ง. ทุกคนลงทุนเท่ากัน

จ. ทุกคนลงทุนตามสินทรัพย์