ใบงานที่ 1 เรื่อง ระบบคิดฐานสอง (Digital)

ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

เลขที่