Exercise C++ Variables

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ

Exercise C++ Variables

1.สร้างตัวแปรชื่อ myNum และกำหนดค่า 50 ให้กับตัวแปรนั้น

2.แสดงผลรวมของ 5 + 10 โดยใช้ตัวแปรสองตัว: x และ y

3.สร้างตัวแปรชื่อ z กำหนด x + y ให้กับตัวแปรนั้น และแสดงผลลัพธ์

4.เติมส่วนที่ขาดหายไปเพื่อสร้างตัวแปรประเภทเดียวกัน 3 ตัว โดยใช้รายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค