แนวคิดเชิงคำนวณ

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16

แนวคิดเชิงคำนวณ

ให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหา คนละ 1 ปัญหา พร้อมบอกวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้รูปแบบแนวคิดการแยกย่อย (Decomposition)

ให้นักเรียนแก้ปัญหาโจทย์ต่อไปนี้โดยใช้แนวคิดการคิดแยกย่อย : หาผลรวมของเลขที่หาร ด้วย 10 ลงตัวตั้งแต่ 1 ถึง 100 และหาวิธีหาว่า 1 ถึง 100 มีจำนวนที่หารด้วย 10 ลงตัวทั้งหมดกี่จำนวน

1.หาผลรวมของเลขที่หาร ด้วย 10 ลงตัวตั้งแต่ 1 ถึง 100
2.หาค่า 1 ถึง 100 มีจำนวนที่หารด้วย 10 ลงตัวทั้งหมดกี่จำนวน
3.นักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลขเท่านั้น

รูปต่อไปนักเรียนเห็นควรเป็นรูปอะไร

รูปสามเหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

รูปห้าเหลี่ยม

รูปหกเหลี่ยม

ให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดการจดจำรูปแบบ
4.1 ให้นักเรียนระบุตัวเลขลำดับถัดไปโดย กำหนดลำดับตัวเลขเป็น 3, 6, 9, 12, 15, __
1. ระบุลำดับตัวเลขในโจทย์: 3, 6, 9, 12, 15, __
2. ตรวจสอบรูปแบบของลำดับ:
การเปลี่ยนแปลงจากเลขหนึ่งไปยังเลขถัดไปเราสังเกตเห็นว่าลำดับนี้มีการเพิ่มทีละ 3
3 → 6 (เพิ่ม 3)
6 → 9 (เพิ่ม 3)
9 → 12 (เพิ่ม 3)
12 → 15 (เพิ่ม 3)
3. ใช้รูปแบบเพื่อทำนายพจน์ถัดไป:
เนื่องจากลำดับนี้เพิ่มทีละ 3 ดังนั้นเลขถัดไปคือ……………………………………..
4. สรุปคำตอบ……………………………………………………………………………………..………

ให้นักเรียนตอบเป็นตัวเลขเท่านั้น

โจทย์: หาค่าของ X ในลำดับ 2, 4, 8, 16, X

ตอบเป็นตัวเลขเท่านั้น

โจทย์: หาค่าของ Y ในลำดับ 5, 10, 20, 40, Y

ตอบเป็นตัวเลขเท่านั้น

ให้นักเรียนแก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบแนวคิดเชิงนามธรรม ดังนี้
ให้นักเรียน คำนวณค่าโดยสารตามระยทางที่กำหนดใน Google Maps และใช้เปรียบเทียบกับการคำนวณราคาด้วยตัวเอง ซึ่งในการคำนวณด้วยตัวเองก็สามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารตามระยะทางได้เลยจาก Google Map กำหนดค่ามิเตอร์เริ่มต้น 35 บาท จากนั้นคิดให้คิดค่าโดยสารตามระยะทางที่กำหนดในตารางอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ ใหม่
ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ มีระยะทาง 117 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 1 ชม. 47 นาที การเดินทางครั้งนี้ รถติดใช้เวลา 20 นาที
สิ่งที่ต้องการทราบดังนี้
1.ระยะทางเดินทางครั้งนี้กี่กิโลเมตร

ตอบเป็นตัวเลขเท่านั้น

ให้นักเรียนแก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบแนวคิดเชิงนามธรรม ดังนี้
ให้นักเรียน คำนวณค่าโดยสารตามระยทางที่กำหนดใน Google Maps และใช้เปรียบเทียบกับการคำนวณราคาด้วยตัวเอง ซึ่งในการคำนวณด้วยตัวเองก็สามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารตามระยะทางได้เลยจาก Google Map กำหนดค่ามิเตอร์เริ่มต้น 35 บาท จากนั้นคิดให้คิดค่าโดยสารตามระยะทางที่กำหนดในตารางอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ ใหม่
ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ มีระยะทาง 117 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 1 ชม. 47 นาที การเดินทางครั้งนี้ รถติดใช้เวลา 20 นาที
สิ่งที่ต้องการทราบดังนี้

2.เวลารถติดครั้งนี้กี่นาที

ตอบเป็นตัวเลขเท่านั้น

ให้นักเรียนแก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบแนวคิดเชิงนามธรรม ดังนี้
ให้นักเรียน คำนวณค่าโดยสารตามระยทางที่กำหนดใน Google Maps และใช้เปรียบเทียบกับการคำนวณราคาด้วยตัวเอง ซึ่งในการคำนวณด้วยตัวเองก็สามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารตามระยะทางได้เลยจาก Google Map กำหนดค่ามิเตอร์เริ่มต้น 35 บาท จากนั้นคิดให้คิดค่าโดยสารตามระยะทางที่กำหนดในตารางอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ ใหม่
ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ มีระยะทาง 117 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 1 ชม. 47 นาที การเดินทางครั้งนี้ รถติดใช้เวลา 20 นาที
สิ่งที่ต้องการทราบดังนี้

3.รวมค่าโดยสารครั้งนี้กี่บาท

ตอบเป็นตัวเลขเท่านั้น

ให้นักเรียนคำนวณค่าแทกซีไปปัตตานี โดยมีระยะทางจากโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ไปในตัวเมืองปัตตานี มีระยะทาง 16 กิโลเมตร เวลารถติด 15 นาที นักเรียนต้องจ่ายค่าโดยสารกี่บาท โดยใช้ตารางค่าโดยสารแท็กซี่ราค่าใหม่เท่านั้นและนักเรียนต้องสังเกตยอดจ่ายเพิ่มกี่บาทให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1.ค่าโดยสารทั้งหมดกี่บาท (ราคาใหม่+ราคาเพิ่ม)

ตอบเป็นตัวเลขเท่านั้น

ให้นักเรียนคำนวณค่าแทกซีไปปัตตานี โดยมีระยะทางจากโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ไปในตัวเมืองปัตตานี มีระยะทาง 16 กิโลเมตร เวลารถติด 15 นาที นักเรียนต้องจ่ายค่าโดยสารกี่บาท โดยใช้ตารางค่าโดยสารแท็กซี่ราค่าใหม่เท่านั้นและนักเรียนต้องสังเกตยอดจ่ายเพิ่มกี่บาทให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
2.มีค่าจ่ายเพิ่มกี่บาท (ราคาเพิ่มเท่านั้น)

ตอบเป็นตัวเลขเท่านั้น