กิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ
ชั้น
เลขที่
ชื่อ
ชั้น
เลขที่
ชื่อ
ชั้น
เลขที่
ชื่อ
ชั้น
เลขที่
ชื่อ
ชั้น
เลขที่
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเรียงลำดับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตามหัวข้อที่กำหนด ให้ถูกต้องตามลำดับ