กระบวนการวิทยาการข้อมูล

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
กระบวนการวิทยาการข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล
กระบวนการวิทยาการข้อมูล หมายถึง
ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง กระบวนการวิทยาการข้อมูล มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียนบ้าง โดยสรุปใน
รูปแบบ Mind Maping