ความหมายร้อยละของกำไรและขาดทุน

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เศษส่วน
School grade: Thailand Thailand