การหาความยาวด้านประกอบมุมฉาก

การหาความยาวด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > เรขาคณิต
Age: 13 - 14