posttest001

Language: ภาษาไทย
Subject: คณิตศาสตร์ > พีชคณิต
School grade: Thailand Thailand
ชุดฝึกทักษะเรื่อง ประพจน์ สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 30000-1401
สอนโดย นางสาวรจนา บัวศรีภูมิ ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม