ใบงานอบรม CANVA & TWS อ.นวพล

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การนับ
School grade: Thailand Thailand

2.3

2+3

J
P
B
S
T
U
D
E
N
T
Y
B
J
H
U
P
I
W
A
W
V
J
W
W
F
Y
O
O
E
E
R
B
L
E
A
R
N
I
N
G
Y
W
J
S
Y
T
P
D
P
O
Y
G
O
C
V
U
C
F
N
J
J
M
N
H
T
S
U
N
C
C
V
I
J
O
U
B
W
I
W
I
P
N
S
O
E
H
G
J
B
H
H
G
B
L
B
S
Y
K
U
W
Start drawing!

ฝุ่นละออง

11.ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากวิดีทัศน์ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้