ใบงานอบรม123

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
School grade: Thailand Thailand
B
U
P
F
M
S
F
B
U
K
K
J
W
E
T
R
L
D
L
M
G
N
A
P
B
M
T
G
R
R
J
H
T
S
M
T
W
A
Y
B
H
J
E
T
L
E
E
P
G
R
J
S
R
B
G
F
J
B
A
N
C
D
B
W
R
O
O
D
P
Y
A
G
L
G
B
O
S
S
L
U
G
W
L
U
H
D
A
R
A
B
M
Y
Y
L
N
B
P
I
O
C
Start drawing!