Workshop23

Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานประดิษฐ์
Age: 18 - 25
วิชา การเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ นามสกุล
เลขที่
ห้อง
ให้นักศึกษาดูวีดีโอ และสรุปความรู้ที่ได้
สรุปความรู้ที่ได้
Test