พิพัฒน์ หวานนุวงศ์

โรงเรียนวัดแสนสุข

My worksheets

วิทยาศาสตร์
EX 3 ส่วนประกอบ2
วิทยาศาสตร์
Ex2 machine โครงสร้าง