จันทร์จิรา มาใจ

My worksheets

คอมพิวเตอร์
woksheet Scratch link 5
คอมพิวเตอร์
woksheet Scratch link 4
คอมพิวเตอร์
woksheet Scratch link 3
คอมพิวเตอร์
woksheet Scratch link 2
เทคโนโลยี
woksheet Scratch1