ครูพรเพ็ญ นาดี

My worksheets

สังคมศึกษา
การนับศักราช
สังคมศึกษา
แนวคิดเสรีนิยม
สังคมศึกษา
สงครามเย็น
สังคมศาสตร์
ใบงาน อริยสัจ 4
ประวัติศาสตร์
ใบงาน อียิป์
ประวัติศาสตร์
ใบงาน การนับศักราช
สังคมศึกษา
ใบงานศาสนพิธี 3