ใบงานที่ 16/2 Vた/ Vない 方がいいです。

Language: Japanese
Subject: 日本語 > 文法
Age: 17 - 18
*ใช้ตัวฮิรางานะ ไม่ต้องเว้นวรรค และใส่จุดท้ายประโยค
おなかがいたんです。
くすりをのんだほうがいいです。