बेरीज,गुणाकार व भागाकार

Language: Hindi
Subject: गणित > जोड़
Age: 13 - 14
विद्यार्थ्याचे नाव
खालील audio ऐका व त्यावरून उदाहरणे सोडवा.
1) 4 -7 =
2) -12 -4 =
3)20 -13 =
4)-10 + 4 =
5)8 -13 =
योग्य जोडया जुळवा.
4×(-2)=
40
9 × 5 =
- 8
(-8)×(-5)=
- 28
(-4)×(7)=
45
योग्य उत्तर निवडा .
16÷(-4)=
(-20 )÷ (-4) =