Izrada geografskih karata

ponavljanje
Language: English
Subject: Natural science > Geography
Age: 10 - 11

Izrada geografskih karata

ponavljanje

1. Poveži pojmove s opisom.

linije koje povezuju mjesta iste nadmorske visine

ekvidistanca

visinska razlika između izohipsa

izohipse

linije koje povezuju mjesta iste dubine mora

izobate

broj kojim se na geografskoj karti označava visina neke točke iznad razine mora

kota

2. Koje su dvije tvrdnje o geografskoj karti točne?

Geografska karta je uvećani prikaz Zemljine površine na ravnoj plohi.

Na zidnoj karti svijeta najtočnije je prikazan dio Zemlje uz ekvator, a najmanje je točno prikazan dio Zemlje oko polova.

Pogreške pri izradi geografskih karata su veće ako se prikazuju manje površine.

Reljef se na kartama koje prikazuju veće površine prikazuje bojama, a na kartama koje prikazuju male površine izohipsama i izobatama.

Izohipse su označene plavom, a izobate smeđom bojom.

3. Dopuni rečenicu: Znanost koja proučava geografske karte naziva se __________________

4. Koji su sadržaji među navedenima društveni sadržaji geografske karte?

5. Poveži dijelove reljefa s bojama kojima se prikazuju na geografskim kartama.

nizine

zelena boja

pobrđa

žuta boja

gore

tamnosmeđa i bijela boja

planine

smeđa boja

6. Koje su dvije tvrdnje o geografskim kartama točne?

Geografska karta je vjerniji prikaz Zemljine površine od globusa.

Dio karte u kojem su objašnjeni kartografski znakovi naziva se tumač znakova.

Što je plava boja na geografskoj karti tamnija to je manja dubina jezera, mora ili oceana.

Izobate se prikazuju crvenom bojom na geografskim kartama.

Stručnjaci koji se bave izradom geografskih karata nazivaju se kartografi.

7. Koji su sadržaji među navedenima prirodni sadržaji geografske karte?

8. Dopuni rečenicu: Drugi naziv za tumač znakova je _____________ karte.

9. Koja je tvrdnja o geografskoj karti točna?

10. Koje su dvije tvrdnje o prikazanom crtežu točne?

Ekvidistanca iznosi 200 metara.

Najviši se vrh prikazanog reljefnog oblika nalazi na nadmorskoj visini većoj od 400 metara.

Što su izohipse gušće to je padina blažeg nagiba.

Padina reljefnog oblika označena slovom A je strmija od padine koja je označena slovom B.

Točka koja se nalazi na području crvenog pravokutnika nalazi se na 200 metara nadmorske visine.

11. Na kojoj se visini nalazi crvena točka označena brojem 1?

12. Koje su dvije tvrdnje o prikazanoj geografskoj karti točne?

Na prikazanoj geografskoj karti reljef je prikazan metodom boja.

Prikazana geografska karta prikazuje manji dio Zemljine površine.

Zelena boja na prikazanoj geografskoj karti prikazuje nizine.

Naselje Sveti Petar nalazi se jugoistočno od naselja Kirasići.

Objekti u prostoru prikazani su kartografskim znakovima.