PREPARATION W7

Language: English
Subject: English language > Vocabulary

PREPARATION WORKSHEET

WEEK 7

(Phiếu hướng dẫn tự học)

1/ Em hãy viết từ ở trên phù hợp với bảng ở bên dưới nhé!

2/ Em hãy điền từ vào từng câu cho phù hợp nhé!

3/ Em hãy nối từ ở cột 1 sang định nghĩa ở cột 2 nhé! Em có thể dùng từ điển để tham khảo nghĩa của từ.